Köpvillkor

1. BUDGIVNING

1.1 Deltagande i budgivning sker med kundnummer och lösenord som erhålls efter ansökan. Varje bud eller användning av köp nu är bindande. Det betyder att du inte kan ändra, dra tillbaka eller återkalla ditt bud eller din användning av köp nu. Vi ansvarar inte för eventuella fel du gör i budgivningen, så när du bjuder ska du alltid dubbelkolla att du har angett rätt belopp, särskilt när du lägger ett sista minuten-bud.

1.2 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta accepterade budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2. INROPSUPPDRAG

2.1 Deltagande i budgivning kan även ske genom inlämnande av inropsuppdrag som lämnas skriftligen till Munkedal Auktioner.

2.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation förevisas. Munkedal Auktioner förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

2.3 Munkedal Auktioner behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

2.4 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2.5 Munkedal Auktioner ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Munkedal Auktioner försummar att utföra ett inropsuppdrag.

2.6 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

3. UTROPSPRIS

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Munkedal Auktioner. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utropspriset.

Vissa objekt som erbjuds till försäljning på auktionen har ett reservationspris. Reservations-priset är det lägsta pris en säljare accepterar. Om ditt bud är det högsta, men är lägre än det reservationspris som säljaren har fastställt, kommer du inte att ingå ett försäljningsavtal med säljaren.

4. AVGIFTER VID KÖP

4.1 På klubbslag tillkommer köparprovision om 20% provision, inkl. moms, och en slagavgift på 30 SEK per rop, inkl. moms.

4.2 I enlighet med Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer droit de suite/följerätt med maximalt 5 % av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas.

Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar ej överstigande 5 % av prisbasbeloppet samt brukskonstföremål som framställts i flera identiska exemplar. Verk belagda med droit de suite är märkta med information om följerätt i samband med katalogiseringen.

5. RESULTAT

5.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

5.2 Köpare erhåller efter auktionen en bekräftelse på köpet, antingen via e-post eller via brev, alternativt finns bekräftelse och faktura att erhålla under Mina sidor. Du får mail direkt efter auktionen med faktura ifall du har vunnit (titta även i spammailen).Önskar du frakt eller transport svara på den utskickade mail. Se till att din adress är korrekt för leverans.

6. BETALNING

6.1 Betalning kan göras till:

Plusgiro 2 12 34 55-4

Swish 1231453984

IBAN SE69 9500 0099 6034 2123 4554 BIC NDEASESS

Ange kundnummer vid inbetalning.

Betalning kan även göras med kort i våra lokaler. Vi tar inte emot kontanter. Betalning skall göras inom 7 dagar efter auktionstillfället.

6.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 6.1 äger Munkedal Auktioner rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder: (i) Häva köpet.

(ii) Kräva betalning.

(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.

(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad

(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.

Munkedal Auktioner har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Munkedal Auktioner äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Munkedal Auktioner har gentemot köparen.

Försenad betalning

Om du inte betalar under denna 7-dagarsperiod kan vi stänga av din budgivning tills du har betalat.

7. AVHÄMTNING / UTLÄMNING

7.1 Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Munkedal Auktioner tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 7 dagar efter auktionstillfället. Parkering utanför.

7.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 7.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag.

7.3 Munkedal Auktioner ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 7.1.

7.4 För föremål som ej avhämtats inom 7 dagar efter auktionstillfället äger Munkedal Auktioner rätt att vidtaga följande åtgärder:

Föremål som är betalda och inte hämtade inom 30 dagar skänkes till Loppis eller liknande verksamhet om inte annan är överenskommit.

Vid upphämtning, ta gärna med eget emballage.

(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras köparen.

(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.

Munkedal Auktioner har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Munkedal Auktioner äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Munkedal Auktioner har gentemot köparen.

7.5 Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.

8. ANSVAR FÖR FEL

8.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Visning på plats före auktioner. Munkedal Auktioner ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

8.2 Ur och urverk säljes som konstföremål och Munkedal Auktioner svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

8.3 Uppgift som lämnats angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Munkedal Auktioner ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.

8.4 Avbildning av föremål sker endast i identifieringssyfte. Munkedal Auktioner ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

8.5 Föremål säljes i enlighet med lämnad beskrivning. Munkedal Auktioner förbehåller sig rätten att ändra sådan beskrivning. Sådan ändring anges särskilt.

8.6 Munkedal Auktioner äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Munkedal Auktioner svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Munkedal Auktioner vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

8.7 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 8.3 skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

8.8 Munkedal Auktioner ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

8.9 Munkedal Auktioner garanterar inte att tjänsterna på munkedalauktioner.se är ständigt tillgängliga. Munkedal Auktioner ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

9. ÅNGERRÄTT

9.1 Köpare som är konsument har ångerrätt i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undantag från ångerrätten som anges i nämnda lag tillämpas fullt ut vid köp. Köparen har dock inte ångerrätt om köparen är näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas.

9.2 Köp skall ångras inom ångerfristen som är en tidsperiod som löper under 14 dagar från auktionsdagens avslut, inte från dagen ni hämtat ut objektet.

Köparen själv står för alla kostnader i samband med hemtransport och retur.

Meddelande om ångrat köp skall lämnas till Munkedal Auktioner skriftligen via epost eller brev inom ångerfristen. Detta gör du enklast genom att sända epost till info@munkedalauktioner.se

10. FORCE MAJEURE

Munkedal Auktioner är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter.

Om Munkedal Auktioners fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än 3 månader pga befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.

11. TVIST

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige

Kontakt

Munkedal Auktioner AB

Lerbergsvägen 2

455 91 Munkedal

+46 760-05 46 70

info@munkedalauktioner.se

Öppettider

Semesterstängt 24 juni till 21 juli (vecka 26-29)

Måndag kl 11:00-16:00

Torsdag kl 14:00-18:00

Lördag kl 11:00-15:00

Övriga dagar tar vi emot efter överenskommelse

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.